Inauguracja XV Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców

01-09-17 Promocja 0 comment

W dniu 1 września 2017 w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się uroczysta

Inauguracja XV Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców

Ceremonię poprowadził dyr. Jan Malicki, dr h.c.

DSC_0011

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli:

amb. Jarosław Drozd jako przedstawiciel  MSZ,  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW p. Juliusz Szymczak-Gałkowski

dyr.  Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Bogusław Szymański

DSC_0060

„Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” powstał w roku 2003 z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych.

Program adresowany jest do kandydatów z:  Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu

Stypendia  są realizowane  na warunkach  ogólnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 190, poz.1406).

Realizację stypendiów  zapewnia  Biuro  Uznawalności Wykształcenia  i  Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

DSC_0068

Studium Europy Wschodniej zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce

Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.

Wymagania

 • pełne wykształcenie wyższe (czteroletnie lub pięcioletnie);
 • wiek do 35 lat;
 • ogólna znajomość problematyki jednej z dziedzin humanistycznych;
 • znajomość języka polskiego na poziomie, gwarantującym zrozumienie wykładów;

Realizacja Programu Stypendialnego rozpoczyna się 1 września adaptacyjnym kursem językowym, organizowanym przez Centrum „Polonicum”(dla osób ze słabą znajomością jeżyka polskiego – od 1 sierpnia)  a kończy 30 czerwca.

 

 W tym roku 22 os. rozpoczęły swój pobyt sierpniowym kursem adaptacyjnym, i teraz we wrześniu kontynuują zajęcia z języka polskiego. Pozostała grupa przyjechała dopiero we wrześniu.

 

Od 1 października stypendyści rozpoczynają staż naukowy na Uczelniach gdzie są skierowani.

Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu. jeśli stypendysta wypełni wszystkie warunki, otrzyma poparcie opiekuna naukowego, z sukcesem obroni pracę dyplomową i weźmie udział przedsięwzięciach naukowych organizowanych w lipcu.

Co roku Program gromadzi ok. 70 stypendystów.

Absolwenci Programu liczą na dzień dzisiejszy ponad 700 osób.

 

Do XV edycji Programu, w rok akad. 2017/2018, zakwalifikowano jak co roku 70 osób, ostatecznie jednak udział w programie wezmą 66 osób z 11  krajów

Armenia – 2 os.

Azerbejdżan –  3 os.

Białoruś – 2 os.

Gruzja – 5 os.

Kazachstan – 1os.

Kirgistan – 2 os.

Mołdawia – 2 os.

Rosja – 3 os.

Tadżykistan – 1 os.

Ukraina – 37 os.

Uzbekistan – 8 os.

W roku akademickim 2017/2018 stypendyści będą odbywać staże naukowe na polskich uczelniach w następujących  miastach:

Białystok; Gdańsk; Kraków; Łódź: Lublin: Poznań; Toruń; Wrocław; Warszawa.

 

Warunkiem korzystania ze stypendium przez Stypendystę jest jego stała obecność w Polsce podczas trwania zajęć akademickich. O jakichkolwiek wyjazdach z Polski, dłuższych niż dwa tygodnie, Stypendysta zobowiązany jest powiadomić Studium Europy Wschodniej i tutora.

Brak postępów w kształceniu, nie wypełnianie warunków stypendium, bądź naruszenie jego zasad może spowodować cofnięcie stypendium i przerwanie pobytu.

Każdy ze stypendystów w trakcie swego stażu jest pod opieką naukową przydzielonego mu opiekuna naukowego (tutora).

Stypendysta jest zobowiązany do:

 1. ustalenia z tutorem programu Stypendium;
 2. odbycia minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.)
 3. stałego kontaktu z tutorem;
 4. ustalenia z tutorem tematu pracy dyplomowej;
 5. ustalenia tematów 2 referatów (części pracy końcowej) i ich wygłoszenia na seminarium tutora
 6. przygotowania pracy końcowej (w jęz. polskim), o objętości ok. 50 str., z właściwym aparatem naukowym
 7. obrony (prezentacji) pracy dyplomowej/końcowej

Stypendyści, którzy wypełniają wymogi formalne i naukowe Stypendium otrzymają specjalny Dyplom ukończenia „Programu Stypendialnego Rządu RP”.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z ceremonii