mgr Andrzej Buczyński

Buczyńskimgr Andrzej Buczyński

socjolog

a.buczynski@uw.edu.pl

W obszarze moich zainteresowań naukowych leżą szeroko rozumiane przemiany kulturowe w Europie Wschodniej, w XIX i początku XX wieku. W szczególności zaś reglamentowane procesy narodowościowe na zachodnich rubieżach Imperium Rosyjskiego. To jest, eksperyment carskiego reżimu, mający na celu mobilizację różnorodnego bogactwa grup etnicznych dla utrzymania mocarstwowej pozycji, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności politycznej monarchy. Teoretycznie inspiruję się, również w aspekcie metodologicznym, dorobkiem historii społecznej, socjologii kultury i antropologii kulturowej.
Zasobami badawczymi są dla mnie różnorakie historyczne ślady przedstawiające przemiany scenariuszy władzy, programy ideowe świąt państwowych, polityka historyczna (np. w oświacie), kreacja miejsc pamięci, propaganda sankcjonująca ład społeczny. Poza źródłami pisanymi (zawłaszcza oficjalnymi wydawnictwami periodycznymi), szeroko korzystam ze źródeł ikonograficznych, czy zachowanych reliktów materialnych. Ma to kapitalny walor np. przy rekonstrukcji zapomnianych miejsc pamięci Rosjan na ziemiach polskich.
Ogólne tendencje w wyżej wzmiankowanych procesach kulturowych wyprowadzam z dość głębokiego i szczegółowego poznania rosyjskich instytucji w Królestwie Polskim. W ten sposób zgromadziłem sporą ekspercką wiedzę na temat rosyjskiej administracji cywilnej, wojska, cerkwi prawosławnej, szkolnictwa, dobroczynności, itd. Wykorzystuję ją nie tylko w dydaktyce, czy publikacjach, ale także działaniach na rzecz ochrony wielokulturowego dziedzictwa mego rodzinnego miasta – Warszawy.