prof. Leszek Zasztowt

Zasztowtprof. Leszek Zasztowt

historyk

zasztowtles@poczta.onet.pl

Wykształcenie:

2009: profesor zwyczajny mianowany przez Prezydenta RP.

2004: profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1998: docent w Instytucie Historii Nauki PAN.

1998: habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN.

1987: doktorat w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN.

1978: magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

1972-1978: studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

1959-1971: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Warszawie.

Miejsca pracy:

–  Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

– Studium Europy Wschodniej UW

Zainteresowania naukowe:

Dzieje Rosji carskiej okresu imperialnego: zwłaszcza przemiany polityczne, społeczne, kulturowe, naukowe i oświatowe, a także etniczne, narodowościowe i wyznaniowe w jej zachodnich prowincjach tj. na Litwie, Białorusi i Ukrainie XVIII-XIX i w początkach XX w.; dzieje ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Dzieje Polaków i polskości w Rosji, ZSRR i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na ziemiach polskich pod zaborami. Dzieje nauki i oświaty oraz popularyzacji wiedzy na obszarach jak wyżej, w tym organizacji naukowych, tajnego nauczania, szkół i uniwersytetów.