Pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921

15-06-18 Promocja 0 comment

Komunikat z posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921

W dniach 11–13 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921. Komisję powołano 22 marca br. przy Uniwersytecie Warszawskim I Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W jej skład wchodzi 16 badaczy – znawców tej problematyki  z różnych ośrodków akademickich Polski i Ukrainy. Współprzewodniczącymi Komisji są prof. Jan Jacek Bruski oraz prof. Władysław Werstiuk.

W ramach spotkania odbyły się dwa wykłady otwarte:

 1. Józef Piłsudski wobec kwestii ukraińskiej (J.J. Bruski)
 2. Ukraińska Rewolucja 1917–1921 w nowych interpretacjach i źródłach historycznych (Walentyna Piskun)

Podczas posiedzenia w dniach 12–13 czerwca przedstawiono stan badań historycznych nad stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie 1917–1921. Za priorytetowe uznano poszerzenie bazy źródłowej oraz tworzenie nowego paradygmatu badawczego, uwzględniającego z jednej strony szerszy kontekst międzynarodowy, z drugiej zaś zróżnicowanie regionalne.

Uzgodniono stworzenie dwu serii wydawniczych: Stosunki polsko-ukraińskie w l. 1917–1921. Źródła oraz Stosunki polsko-ukraińskie w l. 1917–1921. Studia i rozprawy.

Na najbliższym czasie zaplanowano:

 1. Podjęcie prac nad informatorem archiwalnym o zbiorach dotyczących relacji wzajemnych w latach 1917–1921.
 2. Zorganizowanie konferencji międzynarodowej w Kijowie „1918: w stulecie niepodległości. Polska I Ukraina w procesach tworzenia się ładu międzynarodowego po I wojnie światowej”.
 3. Rozpoczęcie prac nad dwoma publikacjami źródłowymi: Geneza Sojuszu Piłsudski–Petlura. Tom I Protokoły posiedzeń i negocjacji; Tom II. Sprawozdania z rokowań i korespondencja.
 4. Przygotowanie tomu rozpraw poświęconego stanowi badań nad polsko-ukraińskimi relacjami wraz z wybraną bibliografią.
 5. Podjęcie prac nad tomem źródeł oraz tomem studiów, poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim na Ukrainie w latach 1917–1921.
 6. Podjęcie prac nad stworzeniem strony internetowej Komisji, na której umieszczane będą informacje o jej pracach.

Następne posiedzenie odbędzie się w Kijowie na początku grudnia 2018 r.

Комюніке з засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 рр.

11-13 червня 2018 р. у Варшаві відбулося перше засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр. Комісія була створена 22 березня 2018 р. на базі двох університетів – Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Варшавського університету. Її співголовами є проф. Владислав Верстюк та Ян Яцек Бруський.

В рамках зустрічі відбулися дві публічні лекції – Валентини Піскун «Українська революція в нових трактуваннях та історичних джерелах» та Яна Яцека Бруського «Юзеф Пілсудський та українське питання».

Під час засідання 12–13 червня представлено та обговорено основні здобутки історіографії щодо українсько-польських взаємин періоду 1917–1921 рр. Пріоритетними завданнями члени комісії визнали поширення доступу до джерельної бази та випрацювання нової дослідницької парадигми, з врахуванням, з одного боку, міжнародного контексту та, з іншого, – розмаїття подій і поглядів.

Узгоджено створення двох видавничих серій: Українсько-польські взаємини 1917–1921 рр. Джерела та Українсько-польські взаємини 1917–1921 рр. Розвідки

Протягом найближчого часу планується:

 1. Підготувати довідник по архівних фондах та колекціях, що стосуються українсько-польських взаємин 1917–1921 рр.
 2. Організувати міжнародну конференцію в Києві. Тема конференції «1918: у сторіччя незалежності. Україна та Польща у процесах формування міжнародного порядку після Першої світової війни».
 3. Підготувати протягом найближчих років два томи джерел: 1.Генеза Союзу Пілсудського-Петлюри. Том І Протоколи засідань та переговорів. Том ІІ Звіти з переговорів та листування.
 4. Підготовати том, присвячений історіографії польсько-українських взаємин 1917–1921 рр. з вибраною бібліографією.
 5. Започаткувати підготовку тому джерел та тому студій, присвячених українсько-польським взаєминам на Україні протягом 1917–1921 рр.
 6. Провести підготовчу роботу щодо створення сайту Комісії, який вміщатиме інформацію про роботу комісії.

Наступне засідання відбудеться в Києві на початку грудня 2018 р.