“Podzielony/zjednoczony Kraj: Białoruś i Polska we wrześniu 1939 r.” – V konferencja Centrum Studiów Białoruskich

18-11-19 Promocja 0 comment

15 listopada w Sali Balowej Pałacu Potockich odbyła się V międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Centrum Studiów Białoruskich działające przy SEW UW. Temat tegorocznej konferencji brzmiał Podzielony/zjednoczony Kraj: Białoruś i Polska we wrześniu 1939 r.

Ceremonii otwarcia konferencji dokonali dyr Jan Malicki i prof. Aleksandr Kraucewicz. Pierwszy panel konferencji moderował Aliaksandr Smalianczuk, drugi prowadził zaś Tadeusz Gawin.

Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowali (w kolejności wystąpień): Рыгор Лазько, Tadeusz Gawin, Алена Глагоўская, Jerzy Grzybowski, Ігар Мельнікаў, Andrej Czarniakiewicz, Aliaksandr Smalianczuk, Уладзімір Лобач, Канстанцін Савіцкі, Siarhej Tokć, Таццяна Касатая.

Kolejnym, niezwykle ciekaweym punktem konferencji był okrągły stół zatytułowany „Wyzwolenie” czy „okupacja”? Jesień 1939 roku w pamięci Białorusinów i Polaków. Czy jest możliwy konsensus?”. W dyskusji prowadzonej przez Aliaksandra Smalianczuka udział wzięli Ryhor Laźko, Siarhiej Tokć, Wojciech Śleszyński, Jan Jerzy Milewski.

Konferencję zakończyła prezentacja książki pod redakcją A. Smalianczuka ”За першымі саветамі”. Польска-
-беларускае памежжа 1939-1941 гг. y вусных успамінах жыхароў Беларусі (Za pierwszego Sowieta”. Białorusko-polskie pogranicze lat 1939-1941 w relacjach mówionych mieszkańców Białorusi”) (Мińsk, 2019).