Centrum Studiów Białoruskich przy SEW UW

DSC_0142 (1)Patriotyczny i niezależny nurt w białoruskim środowisku naukowym aktualnie nie ma możliwości swobodnego rozwoju na Białorusi. Nie posiada także centrum akademickiego, wokół którego mogłoby się skupić. Do niedawna taką rolę mógł spełniać Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie (EHU/JGU), jednak sytuacja wokół niego (jego rusyfikacja i komercjalizacja), intrygi polityczne i personalne wpływają destrukcyjnie (zniechęcająco, a nie zachęcająco do konsolidowania) na to środowisko. Jednocześnie, dotychczasowe osiągnięcia stażystów uczestniczących w Programie im. Konstantego Kalinowskiego wskazują na jego rosnący potencjał naukowy.

Opisana powyżej sytuacja, jak również sukcesy Programu im. Konstantego Kalinowskiego, skłoniły Studium do pójścia o krok dalej i stworzenia na Uniwersytecie Warszawskim (przy SEW UW) Centrum Studiów Białoruskich (CSB). Celem powstania Centrum jest umożliwienie pracy i rozwoju w dwóch aspektach (dydaktycznym i badawczym), białoruskim naukowcom, których działalność ograniczono na Białorusi. W ramach CSB pracuje 11 białoruskich historyków, głównie z Grodna. To grupa osób zwolnionych z pracy z przyczyn politycznej, niezależnego prowadzenia badań, publikacji materiałów uznawanych przez Białoruskie władze za „niewłaściwe” czy wręcz „szkodliwe”. Wszystkim tym osobom uniemożliwiono prowadzenie we własnym kraju niezależnych, uczciwych badań naukowych.

DSC_0003
Rocznik Centrum Studiów Białoruskich

Pracownicy CSB w prowadzą zajęcia ogólnouniwersyteckie na UW, jak również seminaria specjalistyczne dla stypendystów i absolwentów Programu im. Konstantego Kalinowskiego.  Biorą aktywny udział w projektach badawczych dotyczących historii i współczesności Białorusi.

W skład Centrum włączyliśmy również działalność założonej przez prof. Andreja Vardomatskiego (stażysty Programu KK) „Białoruskiej analitycznej majsterni”.  Zajmuje się ona badaniem społeczeństwa białoruskiego. Pod jej egidą wydawane są dwumiesięczne wyniki badań analitycznych. W ciągu 2013 i 2014 roku odbyło się 12 prezentacji prac grupy. Obecnie prace Majsterni skupiają się na wpływie sytuacji na Ukrainie na społeczeństwo białoruskie. Swoją działalność opiera ona na własnej, ogólnokrajowej siatce ankieterów.

Jedną z form aktywności Centrum Studiów Białoruskich jest wydawanie czasopisma – rocznika “Hadawik Centrum Studiów Białoruskich”, który zawierał będzie zarówno artykuły pracowników Centrum, stanowiące owoce ich badań i zainteresowań ale również inne ciekawe teksty i prace dotyczące Białorusi.

Pracownicy Centrum Studiów Białoruskich przy SEW UW: