„Studia Wschodnie” ze względu na swoją specyfikę muszą uwzględniać wyjazdy zagraniczne swoich studentów w trakcie roku akademickiego. Studium stara się wspierać i zachęcać studentów do wyjazdów i zdobywania nowych doświadczeń. Wyjazd może być doskonałą okazją do „szlifowania” języka, czy szansą zdobycia ciekawych, niedostępnych w Polsce materiałów do pracy magisterskiej lub licencjackiej.

W związku z tym, iż coraz liczniejsza grupa studentów pragnie z tej możliwości skorzystać, postanowiliśmy ustalić jasny system kwalifikacji i późniejszego rozliczania takich wyjazdów.

I. Wyjazdy semestralne w ramach umów ogólnouniwersyteckich, międzyrządowych i innych (poza Erasmusem)

W przypadku tycfemale-702961_1280h wyjazdów warunki i tryb określają szczegółowe umowy i zapisy porozumień (dotyczą one wysokości stypendium, zamieszkania, zaliczeń itp.). Pełna lista uczelni zagranicznych i form wyjazdów, a także formularze i procedury znajdują się na stronie Biura Współpracy Zagranicznej UW (BWZ UW) www.bwz.uw.edu.pl

W Studium na takie wyjazdy mogą udawać się studenci w trakcie III, IV lub V semestru studiów LIC. oraz III lub IV semestru studiów MGR. Wyjazd może trwać maksimum 1 semestr. W przypadku wyjazdów rocznych student musi skorzystać z rocznego urlopu dziekańskiego.

REKRUTACJA

WSTĘPNE ogólne zasady kwalifikacji KANDYDATÓW do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu Rok akademicki 2021/2022

Dwa razy w roku akademickim (raz w sem. zimowym i raz w sem. letnim) Koordynator ds. mobilności w Studium przesyła studentom ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym. W kwalifikacji mogą brać udział wszyscy studenci niezależnie od obywatelstwa. Studenci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1) CV,

2) podania zawierającego opis instytutu zagranicznego do którego student się wybiera i motywację wyjazdu – podpisanego przez opiekuna roku i promotora pracy mgr. lub lic. (jeśli został już wyznaczony) ,

3) poświadczenia średniej ocen z poprzedniego roku akad. (w przypadku studentów I r. LIC – średnia ocen sesji zimowej; w przypadku studentów I r. MGR – średnia ocen sesji zimowej, bądź średnia ocen ze studiów LIC.) – poświadczenie sporządzone w Sekretariacie ds. studenckich SEW

4) dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (w przypadku braku dokumentu znajomość języka bada Komisja)

5) wykazu przedmiotów, w których student chciałby uczestniczyć na uczelni przyjmującej (wraz z wykazem przedmiotów w SEW, które mają się odbywać w semestrze wyjazdowym)

Wyjazdy na Erasmusa lub inne odbywają się wyłącznie na długość jednego semestru. Kandydatów, po przesłuchaniu, wyłania Komisja ds. mobilności studenckiej w Studium. Komisja rekrutacyjna w ramach pracy zwraca się do kier. Specjalizacji o jego/jej opinie odnośnie kandydata/tki na wyjazd. Ta opinia musi być dołączona do dokumentacji i rekomendacji Komisji przy każdym wniosku o wyjazd.

Studenci, których podania zostaną odrzucone, a mimo to zdecydują się na wyjazd muszą korzystać z urlopu dziekańskiego.

Studenci zaakceptowani przez Komisję otrzymują formalną zgodę na wyjazd i mogą przedłożyć dokumenty wymagane przez BWZ UW, które zostaną podpisane.

UWAGA! Zgoda na uczestnictwo w sesji egzaminacyjnej po przyjeździe ma charakter warunkowy:

– studenci otrzymują decyzję o zgodzie na wyjazd i warunkowej zgodzie na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej po powrocie oraz specjalny formularz/obiegówkę.

– obiegówka musi zostać wypełniona przez wszystkich prowadzących zajęcia w SEW w semestrze, w trakcie którego odbywać się będzie wyjazd.

– student spotyka się z każdym z prowadzących, przedstawia decyzję i zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody (w formie podpisu na obiegówce) na zaliczenie nieobecności i zdawanie egzaminu w sesji egzaminacyjnej.

Wypełnioną obiegówkę wraz ze spisem obowiązujących go w „wyjazdowym” semestrze przedmiotów, student musi przekazać Koordynatorowi ds. mobilności, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony – student nie otrzyma zgody na podejście do sesji egzaminacyjnej po powrocie z wyjazdu.

ZALICZENIA

Studenci przystępują do sesji zgodnie z ustaleniami z poszczególnymi prowadzącymi zajęcia.

Po powrocie z wyjazdu student zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Koordynatorowi ds. mobilności w Studium planu swoich zajęć wraz z otrzymanymi zaliczeniami na uczelni przyjmującej (Transcript of Records). W przypadku niedotrzymania tego warunku student nie zostanie dopuszczony do sesji egzaminacyjnej.

II. Wyjazdy semestralne w ramach programu Erasmus // Erasmus+

erasmusplus-photo

Rekrutacja zwyczajowo odbywa się zimą – pod koniec zimowego i na początku letniego semestru każdego roku akad. Wyjazdy Erasmus mogą odbywać się w trakcie III lub IV sem. studiów MGR lub na V sem. studiów LIC. Oznacza to, że w rekrutacji mogą brać udział studenci II r. LIC oraz I roku MGR. Wyjazdy dotyczą semestru zimowego następnego roku akademickiego.

Studium posiada aktualnie dwie umowy na wymianę studencką w ramach tego programu:

– z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy). W programie może uczestniczyć 2 studentów SEW rocznie (LIC i MGR). Wyjazd może trwać maksimum 1 semestr http://mve.fss.muni.cz/en/

– ze Szkołą Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bolonii (Włochy). W programie może uczestniczyć 2 studentów SEW rocznie (tylko MGR). Wyjazd może trwać maksimum 1 semestr http://www.politicalsciences.unibo.it/en/

http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/CourseStructure.aspx?CodCorso=8049&AnnoAccademico=2016&Orientamento=000&Indirizzo=000&Progressivo=88 tutaj konkretne zajęcia w Bolonii

 

REKRUTACJA

Co roku na przełomie stycznia i lutego Koordynator ds. mobilności w Studium przesyła studentom ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym. W kwalifikacji mogą brać udział wszyscy studenci niezależnie od obywatelstwa. Studenci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1) CV,

2) podania zawierającego opis instytutu zagranicznego, do którego student się wybiera i motywację wyjazdu – podpisanego przez opiekuna roku i promotora pracy MGR lub LIC. (jeśli został już wyznaczony),

3) poświadczenia średniej ocen z poprzedniego roku akad. (w przypadku studentów I r. MGR – średnia ocen sesji zimowej, bądź średnia ocen ze studiów LIC.) – poświadczenie sporządzone w Sekretariacie ds. studenckich SEW

4) dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (w przypadku braku dokumentu znajomość języka bada Komisja)

5) wykazu przedmiotów, w których student chciałby uczestniczyć na uczelni przyjmującej

6) oświadczenia czy student brał już wcześniej udział w programie LLP-Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus w formie studiów częściowych lub praktyk

Kandydatów, po przesłuchaniu, wyłania Komisja ds. mobilności studenckiej Studium.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są:

  • średnia ocen (co najmniej 3,49),
  • brak warunkowych zaliczeń,
  • znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości
  • miejsce i zakres naukowy pobytu Erasmus (na ile będzie przydatny dla studenta z punktu widzenia nauki i pracy dyplomowej)
  • pierwszeństwo mają kandydaci ubiegający się o stypendium Erasmus po raz pierwszy

Studium przekazuje do BWZ UW protokół z decyzją Komisji. Studenci zakwalifikowani na wyjazd postępują zgodnie z procedurami BWZ UW. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do wyjazdu studenta, jego miejsce zajmuje student z listy rezerwowej.

Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd w ramach tzw. “cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu Koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) oraz uczelni zagranicznej. W takim przypadku student musi również ubiegać się o zgodę Komisji ds. mobilności studenckiej SEW (obowiązuje ten sam zestaw dokumentów).

ZALICZENIA

Studenci, wyjeżdżający w ramach programu Erasmus, realizują zatwierdzony wcześniej plan swoich zajęć na uczelni przyjmującej; podstawowymi warunkami tutaj są zbieżność tematyczna tych zajęć z programem „Studiów Wschodnich” i specjalizacji studenta oraz wymagana liczba punktów ECTS. W przypadku jakichkolwiek zmian tego programu student zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Koordynatora Erasmus w Studium.

Po powrocie studenta i przedłożeniu Koordynatorowi Erasmus w Studium dokumentu potwierdzającego zaliczenie zajęć w uczelni przyjmującej (Transcritp of Records), oceny są przepisywane do systemu USOS.

Oprócz tego w Studium wymagane jest, aby student zaliczył seminarium MGR/LIC. oraz egzamin certyfikacyjny z języka obcego (MGR). Wyjazd nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia w trakcie studiów odpowiedniej liczby godzin zajęć OGUN oraz wykładów gościnnych SEW.

III. Praktyki Erasmus

Praktyki w ramach programu Erasmus są przeznaczone dla wszystkich studentów. W Studium dopuszcza się odbywanie tych praktyk wyłącznie w okresie wakacyjnym. Student zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi Erasmus wypełniony formularz BWZ UW. Szczegóły dotyczące praktyk są dostępne na stronie internetowej www.bwz.uw.edu.pl

UWAGA

Studenci SEW studiujący równolegle na innych kierunkach, zainteresowani udziałem w wyjazdach w ramach innych niż SEW jednostek, są zobowiązani odbycia procedury kwalifikacyjnej w SEW. W innym przypadku powinni skorzystać z urlopu dziekańskiego.

Wszelkich informacji nt. wyjazdów studenckich udziela p. RIGELS HALILI – koordynator ds. mobilności w SEW – r.halili@uw.edu.pl, 22 55 22 555.