Pomoc socjalna

Informacja dla studentów Wydziału Orientalistycznego, którzy chcą ubiegać się o  pomoc socjalną w roku akad. 2015/2016

 

Aby otrzymać pomoc socjalną, studenci muszą w wykonać na swoim koncie w USOS-web wszystkie operacje związane z przyznaniem stypendium (m.in. wypełnić oświadczenie o dochodach na rok akad. 2015/16, wniosek o przyznanie stypendium oraz oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku).

 

Studenci składają  następujące  dokumenty do 10 października 2015 r.

 

1. Wydrukowane wnioski ze swojego konta USOS-web o przyznanie stypendium socjalnego, oświadczenie o dochodach oraz oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów netto uzyskanych przez studenta, rodziców studenta oraz pełnoletnie rodzeństwo za rok 2014 wystawione po 15 maja 2015 r.

 Zaświadczenie to powinno zawierać informację o dochodzie netto z wyszczególnieniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne,  wysokości należnego podatku lub wysokości dochodu.

3. Zaświadczenie z ZUS o składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

4.Jeżeli rodzice studenta posiadają gospodarstwo rolne –  zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres występowania o zaświadczenie. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub ich braku studenta i rodziny studenta.

5. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa studenta

6. Inne dokumenty zaświadczające o dochodzie studenta lub członka jego rodziny, m.in. zaświadczenie o pobieraniu renty.

Dokumenty należy składać do Komisji Stypendialnej WO, dziekanat ds. studenckich I piętro, ul Krakowskie Przedmieście 24/26, dyżury ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, we wtorki w godz. 16.30-17.30 oraz czwartki w godz. 10.00-11.00.