studia magisterskie

Szczegółowe zasady rekrutacji w r. 2017 TUTAJ

Szczegółowe zasady rekrutacji – studia równoległe – w r. 2017 TUTAJ

Rejestracja odbywa się poprzez stronę: www.irk.uw.edu.pl Aby móc zapisać się, trzeba posiadać odpowiednie konto – identyfikatorem powinien być nr PESEL.

 

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które:

a) uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny,

b) uzyskają najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, składającej się z dwóch części:
sprawdzenia wiedzy z zakresu: historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i Środkowej po 1918 roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie XIX-XX w. (region w rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu);
sprawdzenia znajomości dwóch języków obcych: angielskiego (obowiązkowo dla wszystkich specjalizacji), jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego (dla specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany).

Sposób przeliczania punktów:
pytania merytoryczne – 150 pkt.
zainteresowania i predyspozycje – 20 pkt.
język angielski – 40 pkt.
drugi język obcy (rosyjski, niemiecki, francuski) – 40 pkt.

Łącznie do uzyskania – 250 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybór rekomendowanych lektur:

Europa Wschodnia:

P. Łossowski, Litwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.

J. Lewandowski, Estonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.

E. Mironowicz, Białoruś, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

A. Chojnowski, Ukraina / Andrzej Chojnowski, Jan Jacek Bruski; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Trio Warszawa 2006.

Â. Gricak, Historia Ukrainy: 1772-1999: narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak; przeł. Katarzyna Kotyńska, Instytu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Rosja:

L. Bazylow, Historia Rosji, tekst obejmujący lata 1917-1991 napisał Paweł Wieczorkiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005, wyd. 4 popr. i uzup.

R. Pipes, Rosja bolszewików, Magnum, Warszawa 2005.

D.R. Marples, Historia ZSRR: od rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006.

Kaukaz:

T. Świętochowski, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.

M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, wyd. 2. popr. i uzup.

W. Materski, Gruzja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000.

Azja Środkowa:

Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Nomos, Kraków 1996.

G. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Dialog, Warszawa 2004.

Europa Środkowa

J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.

J. Kochanowski, Węgry od ugody do ugody 1867-1990, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1997.

M. Willaume, Rumunia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.

J. Skowronek, M. Tanty; T. Wasilewski Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

Bałkany:

J. Skowronek, M. Tanty; T. Wasilewski Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.

W. Falczak, Historia Jugosławii / Wacław Felczak, Tadeusz Wasilewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1985.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Limit miejsc: 25

Osoby z dyplomem zagranicznym podlegają zasadom rekrutacji otwartej. Kandydatów nieposiadających certyfikatu znajomości języka polskiego obowiązuje dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego.

 

Kierunek SEW limit dyplom zagraniczny studia równoległe przeniesienia
II stopień 30 5 10

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

ul. Dobra 56/66 (w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej), I piętro, p. 161

tel. 22 55 27 990, 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

czynne: poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00

 

OGÓLNA INFORMACJA O REKRUTACJI

REKRUTACJA KROK PO KROKU