Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetów Ukraińskich

Delegacje Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele Konsulatu RP we LwowieKonsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „Konsorcjum”, jest organizacją, powołaną 12/IV.2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim po jako wynik wizyty rektorów UW w uniwersytetach ukraińskich.

 

1. Konsorcjum założyły następujące uczelnie:

– Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza;

– Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku;

– Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

– Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki w Łucku

– Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”

– Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wasyla Hnatiuka

– Studium Europy Wschodniej – działające w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego

Obraz 2952. Do składu Konsorcjum w 2009 r. dołączyły:

– Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. I. Franko

– Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny

3. W 2010 r. do składu Konsorcjum dołączyły:

– Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

– Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

4. W 2010 r. do składu Konsorcjum w dołączyły:

– Uniwersytet Narodowy im. Karazina w Charkowie Narodowy

– Uniwersytet Narodowy w Sumach

Celem Konsorcjum jest rozwój „Studiów Wschodnich” oraz promowanie badań wschodnio-
i środkowo-europejskich w regionie.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu członkowie Konsorcjum będą koordynować swoje badania naukowe oraz działalność dydaktyczną.

Powitanie Konsula Generalnego PR we Lwowie Jarosława DrozdaSposobami realizacji celu są:

1. Tworzenie samodzielnych jednostek badawczo-dydaktycznych na uniwersytetach Ukrainy, które prowadziłyby badania w zakresie tematyki Europy Środkowej i Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu oraz Azji Środkowej – prowadzonych w całości lub częściowo oraz umożliwienie nauki języka polskiego, koniecznego do studiowania w Polsce.

2. Umożliwienie jednostkom Konsorcjum kształcenia studentów ukraińskich w Warszawie na studiach II stopnia (magisterskich) lub podyplomowych ze specjalizacją „Studia Wschodnie”.

3. Jednostki Konsorcjum mogą otwierać u siebie „Studia Wschodnie” I lub II stopnia na zasadzie studiów wspólnych z UW i możliwością wydawania dwóch dyplomów. Program i szczegółowe zasady studiowania muszą być uzgodnione ze Studium Europy Wschodniej na zasadzie osobnych porozumień.

4. Studium Europy Wschodniej będzie kształcić w ramach „Studiów Wschodnich” UW kadry naukowe, pod warunkiem wszakże zatrudnienia absolwentów w jednostce, która skierowała kandydatów na studia:

a) na podstawie umowy zawartej między Konsorcjum a stypendystą, stypendysta jest zobowiązany do powrotu na macierzystą uczelnię po ukończeniu studiów w Polsce

b) uczelnia zobowiązuje się do przyjęcia stypendysty.

c) w razie złamania umowy przez studenta, student jest zobowiązany do zwrotu kosztów kształcenia w ramach „Studiów Wschodnich” UW.

5. Studium Europy Wschodniej UW oferuje uczelniom Konsorcjum:

a) dzienne, dwuletnie, magisterskie studia II stopnia (dla kandydatów, kierowanych przez jednostki Konsorcjum, którzy po ukończeniu „Studiów Wschodnich” zostaną w tych jednostkach zatrudnieni).

b) Wschodnia Szkoła Zimowa

c) Wschodnia Szkoła Letnia

d) Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

6. Uniwersytety ukraińskie-członkowie Konsorcjum na podstawie odrębnych ustaleń ze Studium Europy Wschodniej będę przyjmować na zasadzie wzajemności w pełnym wskazanych przez Studium częściowym wymiarze studentów Studium Europy Wschodniej lub innych jednostek UW.

7. Wspólna międzynarodowa naukowa Konferencja Studencka i inne konferencje o tematyce wschodniej.

8. Konkurs prac doktorskich (kandydackich) o tematyce wschodniej i przyznawanie dorocznej wspólnej nagrody, podczas wspólnej uroczystości.

9. Wymiana doświadczeń między członkami Konsorcjum w ramach wzajemnej wymiany stażystów naukowych, pracowników i studentów (w ramach umów międzyrządowych lub umów między uczelniami).

10. Promowanie wszelkich form działalności Konsorcjum.