Okładka-Nowy-Prometeusz 2

 

 

 

 

 

Półrocznik

„Nowy Prometeusz”

Nr ISSN 2081-206X

Wydawca: Studium Europy Wschodniej i Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce

 

Odwiedź stronę “Nowego Prometeusza”

 

Nowy Prometeusz jest czasopismem specjalistycznym, dotyczącym stosunków politycznych, kulturowych, gospodarczych i wyznaniowych na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej i basenu Morza Czarnego.

Inspiracją do stworzenia czasopisma były takie tytuły jak: Prométhée, a następnie La Revue de Prométhée wychodzące w Paryżu w latach 1926 – 1940 dzięki wsparciu ówczesnych polskich władz. Prometeizm, choć dziś z oczywistych względów nie aktualny w oryginalnym znaczeniu jako ideologia i praktyka polityczna, może stanowić wzór rozwijania badań i popularyzowania wiedzy o Europie Wschodniej, Azji Środkowej i basenie Morza Czarnego w Polsce.

Na łamach Nowego Prometeusza będą publikowane, inicjowane m.in. przez redakcję, debaty z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów na tematy związane wielowymiarową obecnością Polski na wyżej wymienionych obszarach. Zamieszczane będą również materiały dotyczące ważnych dla Polski procesów transformacji różnych dziedzin społecznego i politycznego oraz rozwoju relacji tych państw zarówno z Zachodem, jak pomiędzy sobą. Czasopismo będzie źródłem wiedzy i miejscem dla dyskusji na tematy historyczne oraz platformą służącą wzbogacaniu wiedzy i uzupełnianiu tradycji polskiej myśli politycznej z okresu międzywojennego. Nowy Prometeusz stawia sobie za cel przybliżanie postaci, które w ruchu prometejskim i polityce tego okresu odegrały istotne role.

plakat Prometeusz A4
Redakcja czasopisma „Nowy Prometeusz”

Tadeusz Iwański – redaktor

analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich. Absolwent Filologii Ukraińskiej oraz Studium Europy Wschodniej UW. Wcześniej pracował w Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy oraz współpracował z sektorem pozarządowym.Zajmuje się współczesną sytuacją na Ukrainie, zwłaszcza polityką zagraniczną i mediami w tym kraju.

iwtadeusz@o2.pl

Dr Hijran Aliyeva-Sztrauch – redaktor

Prezes Stowarzyszenia Dom Kaukaski w Polsce, inicjator powstania i pierwsza redaktor naczelna Nowego Prometeusza. Naukowo interesują ją środki masowego przekazu na obszarze postsowieckim, współczesne zjawiska społeczne, teoria socjologii.

Dr Jurij Czainskij – redaktor

doktorant w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie im. Dragomanowa w Kijowie. Aktualnie zajmuje się rolą Turcji w aktywności ruchu prometejskiego.

 

collage

 

Rada naukowa czasopisma „Nowy Prometeusz”

Prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. Saławat Ischakow (Instytut Historii RAN)

Dr Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu)

Prof. Marek Kornat (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN)

Płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Hiroaki Kuromiya (Indiana University Bloomington)

Dr Ireneusz Piotr Maj (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Tadeusz Świętochowski (Columbia University)

 

Komitet redakcyjny czasopisma „Nowy Prometeusz”

Jan Malicki (Warszawa) – przewodniczący Komitetu

Zaur Gasimov (Baku/Stambuł)

David Kolbaia (Tbilisi/Warszawa)

Wołodymyr Komar (Iwanofrankiwsk)

Giorgi Mamulia (Tbilisi/Paryż)

Bahyt Sadykowa (Ałmaty)

Nasiman Yaqublu (Baku)

 

DLA AUTORÓW

Wymogi formalne publikacji w czasopiśmie „Nowy Prometeusz” TUTAJ

Informacja w kwestii ghostwriting:

Redakcja czasopisma „Nowy Prometeusz” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guestauthorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(źródło: http://pbn.nauka.gov.pl)

oświadczenie autora – proszę kliknąć tutaj

 

DLA RECENZENTÓW

Procedura recenzowania artykułów dla czasopisma „Nowy Prometeusz” tutaj

 

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów – proszę kliknąć tutaj

 

Recenzenci czasopisma „Nowy Prometeusz” w 2015 r.

– dr David Kolbaia

– prof. Wojciech Materski

– doc. dr Wiktor Ross

– dr Witold Rodkiewicz

– dr Paweł Libera

– prof. Giorgi Mamulia

– prof. Roman Backer

– prof. Tadeusz Świętochowski