Przegląd Wschodni

przegląd

Rocznik

„Przegląd Wschodni”

Nr ISSN 0867-5929

Wydawca: Studium Europy Wschodniej i Przegląd Wschodni

Archiwalne wydania “Przeglądu Wschodniego”

Najnowszy numer już dostępny:

Czytaj więcej o Nagrodzie “Przeglądu Wschodniego”

„Przegląd Wschodni” to kwartalnik naukowy, wydawany od 1991 r. we współpracy ze Studium. Poświęcony jest historii Europy Wschodniej i Rosji jako regionu kulturowo-politycznego; ich dziejów od średniowiecza do współczesności. Najwybitniejsi przedstawiciele historii, historii kultury i sztuki, literatury, językoznawstwa, geografii, demografii, etnologii itp. podejmują w nim szeroko rozumianą problematykę wspólnego dziedzictwa regionu i różnic między poszczególnymi narodami go zamieszkującymi.

 

Redakcja czasopisma “Przegląd Wschodni”

Jan Malicki – redaktor naczelny

Jolanta Sikorska-Kulesza – sekretarz redakcji

Michał Piekarski – sekretariat redakcji

 

Kontakt do redakcji wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

Dystrybucja – wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

Adres redakcji:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytet Warszawski

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, klatka C, pok. C10

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Rada naukowa czasopisma „Przegląd Wschodni”:

Andrzej Ajnenkiel, Warszawa (zm. 2015)

Stanisław Alexandrowicz, Toruń (zm. 2015)

Daniel Beauvois, Paryż

Alfreda Bublauskas, Wilno

Andrzej Ciechanowiecki, Londyn

Norman Davies, Oksford

Roman Dzwonkowski SAC, Lublin

Piotr Eberhardt, Warszawa

Mieczysław Jackiewicz, Olsztyn

Natalia Jakowenko, Kijów

Zbigniew Jasiewicz, Poznań

Adolf Juzwenko, Wrocław

Algis Kaleda, Wilno

Andrzej Kamiński, Waszyngton

Jerzy Kłoczowski, Lublin

Stefan Kozak, Warszawa

Antoni Kuczyński, Wrocław

Natalia Lebiediewa, Moskwa

Piotr Łossowski, Warszawa

Adam Maldzis, Mińsk

Stanisław Mossakowski, Warszawa

Stanisław Nicieja, Opole

Bohdan Osadczuk, Berlin (zm. 2011)

Jan Ostrowski, Kraków

Jarosław Pelenski, Filadelfia

Wojciech Roszkowski, Warszawa,

Władysław Serczyk, Rzeszów

Elżbieta Smułkowa, Warszawa

Bolesław Szostakowicz, Irkuck (zm. 2015)

Roman Szporluk, Cambridge Mass.

Wiktoria Śliwowska, Warszawa

Piotr Wandycz, New Haven

Henryk Wizner, Warszawa

Zbigniew Wójcik, Warszawa (zm. 2014)

Janusz Zawodny, Brush Prairie (zm. 2012)

 

DLA AUTORÓW

Wymogi formalne publikacji – proszę kliknąć tutaj

Informacja w kwestii ghostwriting:

Redakcja czasopisma „Przegląd Wschodni” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guestauthorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(źródło: http://pbn.nauka.gov.pl)

oświadczenie autora – proszę kliknąć tutaj

 

DLA RECENZENTÓW

Procedura recenzowania artykułów dla czasopisma „Przegląd Wschodni”

1. Każda publikacja powinna zostać oceniona przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji

2. Każdy z recenzentów proszony będzie o podpisanie deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, tj. o niewystępowaniu między recenzentem a autorem bezpośrednich relacji rodzinnych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Recenzja powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej i powinna zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła naukowe.

5.  Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub zeszytów czasopisma nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

 

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów – proszę kliknąć tutaj