Zapytanie ofertowe – Projekt PIMReC

14-08-19 Promocja 0 comment

Warszawa, 14 sierpnia 2019 roku

 Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie projektu ulotki informacyjnej w ramach działań promocyjnych dla projektu Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

 

 1. WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

 Opis przedmiotu i zakresu zapytania:

 Opracowanie projektu ulotki informacyjnej dla projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC)” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PL-BY-UA 2014-2020).

Projekt ulotki informacyjnej powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące działań promocyjnych prowadzonych w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020 (opisane na stronie internetowej programu https://www.pbu2020.eu/pl) oraz wymagania Zleceniodawcy zawarte w załączniku nr 1 do zapytania.

Na etapie wykonawstwa wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego konsultowania się z Uniwersytetem Warszawskim.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia trzech propozycji projektu, spośród których Zleceniodawca dokona wyboru.

 

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

 

Termin wykonania projektu: do 30 sierpnia 2019 roku  

Termin nadsyłania ofert: do 23 sierpnia 2019 roku  

 

Oferty z podaną ceną za usługę, należy składać drogą e-mailową lub osobiście na adres/email:

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

Jan Tygielski

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

e-mail: jan.tygielski@uw.edu.pl

 

Sposób przygotowania i składania ofert oraz kryterium wyboru oferty:

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

– Wykonawca (oferent) może złożyć jedną ofertę;

– Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z punktem II niniejszego zapytania;

– Oferta musi zostać podpisana przez oferenta (jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej), lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną, lub doręczyć osobiście.

2. Kryterium wyboru oferty.

 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny. Kryteria oceny złożonych ofert:

 a) Najniższa cena, waga kryterium 80 pkt.

Ocena ofert dokonana zostanie w następujący sposób –  zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

C pkt = C min x 80 pkt
C oferty

gdzie:

C pkt – wartość punktowa kryterium ceny;

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert;

C oferty – cena podana w badanej ofercie.

 

b) Estetyka, czytelność i adekwatność projektów ulotek dotychczas przygotowanych przez wykonawcę (w oparciu o informację przekazaną przez wykonawcę), waga kryterium 20 pkt.

 Zamawiający oceni komisyjnie projekty ulotek wskazane przez wykonawcę wg następującej skali:

0-5 pkt – słaba;

6-10 pkt – dostateczna;

11-15 pkt – dobra;

16-20 pkt  – bardzo dobra;

 

Po czym każdej z ofert zostaną przyznane punkty wagowe wg następującego wzoru:

ECA pkt = ECA oferty x 20 pkt
ECA max

gdzie:

ECA pkt – wartość punktowa dla danej oferty uzyskana dla kryterium Estetyka, czytelność i adekwatność projektów ulotek dotychczas przygotowanych przez wykonawcę;

ECA oferty – średnia punktów przyznanych komisyjnie danej ofercie wg skali punktowej jak wyżej;

ECA max – wartość najwyżej punktowanej komisyjnie oferty w ramach kryterium (średnia wg skali punktowej jw.).

 

Uwagi 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z oferentami przed dokonaniem wyboru oferty.

O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub faksem najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Uniwersytet Warszawski wezwie do podpisania umowy wybranego oferenta w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Usługa realizowana będzie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących nadesłanych ofert.

 Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 1. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY NA USŁUGĘ:

1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej)

2) NAZWISKO I DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY

3) INFORMACJA O WYKONAWCY (w tym liczba osób i ewentualnych podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi)

4) PRZYKŁADOWE DOTYCHCZAS WYKONANE PRZEZ WYKONAWCĘ PROJEKTU ULOTEK (3 projekty wykonane przez wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat)

5) TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 6) CENA NETTO / VAT / CENA BRUTTO ZA USŁUGĘ

 7) INNE INFORMACJE, które uznają Państwo za istotne z punktu widzenia realizacji usługi objętej ofertą

 

Załącznik nr. 1

Szczegółowe wymagania Zleceniodawcy opracowania projektu ulotki informacyjnej dla projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC)” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PL-BY-UA 2014-2020).

Uwaga: poniższe informacje odnoszą się do projektu ulotki w języku angielskim. Projekt musi umożliwiać wydrukowanie ulotki również w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Wymiary i rodzaj ulotki: DL3, dwustronna, kolorowa.

Projekt ulotki musi zawierać:

 1. Logotyp projektu
 2. Logotypy czterech partnerów w projekcie
 3. Logotyp Programu oraz flagę UE wraz z napisem „co-funded by the European Union”
 4. Nazwę projektu: Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center
 5. Numer projektu: 03.02.00-UA-0754/17-00
 6. Akronim projektu: PIMReC
 7. Poniższe informacje:

Project duration: 23 February 2019 – 22 February 2021

Grant holder: State Higher Educational Establishment Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Project goals: build strong cooperation between Polish and Ukrainian institutions by jointly meeting challenge in improving security of the high mountain tourism.

Specific project objectives:

 1. reconstruction and structural adaptation of former astronomical and meteorological observatory on the Pip Ivan mountain (Chornohora Mountain Range, Carpathian Mountains) to the needs of high mountain rescue service training center as well as rescue station functioning all the year round;
 2. development of top-notch joint Polish-Ukrainian training for high mountain rescuers with special attention to up-to-date rescue techniques in different weather conditions including case studies;
 3. forming mechanisms for emergency response and ways of interaction with relevant services in case of tourists’ life and health hazards;
 4. creation of electronic services platform as an effective information resource on the one hand for the exchange of experience and training materials between Polish and Ukrainian high mountain rescue teams and on the other hand a tool to inform tourists about preventive measures of being in the high mountain area, safety roots and meteorological forecast.

Partnership:

 1. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine)
 2. University of Warsaw (Poland)
 3. Department of State Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frankivsk region (Ukraine)
 4. Mountain Volunteer Search and Rescue Bieszczady Group (Poland)

Contact:

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

e-mail: projects_dep@pnu.edu.ua

address: T. Shevchenko st. 57, Ivano-Frankivsk, 76018 Ukraine

 

University of Warsaw

e-mail: ukraina.studium@uw.edu.pl

address: Krakowskie Przedmieście st. 26/28, Warsaw, 00-927 Poland

 

Department of State Emergency Service of Ukraine in Ivano-Frankivsk region

e-mail: ms.udsns.if@ukr.net

address: I. Franko st. 6, Ivano-Frankivsk, 76018 Ukraine

 

Mountain Volunteer Search and Rescue Bieszczady Group

e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

address: A. Mickiewicza st. 49, Sanok, 38-500 Poland