Zapytanie ofertowe

19-06-19 Promocja 0 comment

Warszawa, 19 czerwca 2019 roku

Zapytanie w sprawie oferty na opracowanie 3 projektów rollupów i wykonanie 4 egzemplarzy rollupów dla projektu Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Formularz zapytania dostępny jest tutaj

WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

 Opis przedmiotu i zakresu zapytania:

 

Opracowanie 3 projektów rollupów (do wyboru przez Zamawiającego) i wykonanie na podstawie projektu 4 egzemplarzy rollupów o wymiarach ok. 85 x ok. 210 cm. dla projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC)” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PL-BY-UA 2014-2020).

Rollupy powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące działań promocyjnych prowadzonych w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020 (opisane na stronie internetowej programu https://www.pbu2020.eu/pl), zawierać nazwę i logotyp projektu PIMReC, logotypy wszystkich czterech partnerów w projekcie oraz logotyp Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PL-BY-UA 2014-2020).

Na etapie wykonawstwa wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego konsultowania się z Uniwersytetem Warszawskim.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia trzech propozycji projektu rollupa, spośród których Zleceniodawca dokona wyboru.

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa,

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

Termin wykonania rollupów:

3 dni od daty akceptacji projektu rollupu przez Zamawiającego – wykonanie jednego egzemplarza

10 dni od daty akceptacji projektu rollupu przez Zamawiającego – wykonanie pozostałych trzech egzemplarzy

Termin nadsyłania ofert: do 24 czerwca 2019

Oferty z podaną ceną za usługę, należy składać drogą e-mailową lub osobiście na adres/email:

Jan Tygielski, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa,

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

Sposób przygotowania i składania ofert oraz kryterium wyboru oferty

  1. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

– Wykonawca (oferent) może złożyć jedną ofertę;

– Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z punktem II niniejszego zapytania;

– Oferta musi zostać podpisana przez oferenta (jeśli nie prowadzi on działalności gospodarczej), lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną, lub doręczyć osobiście.

  1. Kryterium wyboru oferty.

100% – cena wykonania usługi

 

Uwagi 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z oferentami przed dokonaniem wyboru oferty.

O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Uniwersytet Warszawski wezwie do podpisania umowy wybranego oferenta w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Usługa realizowana będzie zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących nadesłanych ofert.

 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY NA USŁUGĘ:

1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej)

2) NAZWISKO I DANE TELEADRESOWE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY

3) INFORMACJA O WYKONAWCY

w tym liczba osób i ewentualnych podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi.

4) TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 5) CENA NETTO / VAT / CENA BRUTTO ZA USŁUGĘ

 6) INNE INFORMACJE, które uznają Państwo za istotne z punktu widzenia realizacji usługi objętej ofertą