interdyscyplinarność, wszechstronność i wielopoziomowość

„Studia Wschodnie” to kierunek kształcący w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, specjalistów, zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów.

Studia łączą w sobie elementy wiedzy o

historii i współczesności,

gospodarce,

kulturze,

społeczeństwie,

problematyce narodowościowej,

religii,

etnologii i polityce.

Gospodarka

Kultura

Religie

Polityka

Historia

Sprawy Międzynarodowe

Społeczeństwo

Pierwsi stypendyści
Pierwsi stypendyści “Studiów Wschodnich” 2001 r.

Uroczysta inauguracja magisterskich „Studiów Wschodnich: odbyła się 26 października 1998 r., z udziałem Prezesa Rady Ministrów RP Jerzego Buzka, który wręczył indeksy pierwszej grupie 17 studentów nowego kierunku. W 2012 r. uruchomiono licencjackie „Studia Wschodnie”.

Od roku 2000/2001 działają również „Podyplomowe Studia Wschodnie” – wcześniej dwuletnie, obecnie półtoraroczne, odpłatne studia przeznaczone dla osób już profesjonalnie zajmujących się Europą Wschodnią i Środkową.

W roku 2011 Studium udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie – w których uczestniczą studenci Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku oraz Akademii Ostrogskiej.

Studia regionalne

„Studia Wschodnie” są odzwierciedleniem światowych tenden­cji, z powodzeniem realizowanych już przez przodujące uniwersytety europejskie i amerykańskie, w tworzeniu tzw. stu­diów regionalnych (area studies). Jest to nowe wcielenie ducha głębokiego humanizmu ze względu na interdyscyplinarność, wszechstronność i wielopoziomowość z pasją przekazywaną przez wybitnych specjalistów – badaczy i praktyków wszystkich dziedzin, których wypadkową są właśnie „Studia Wschodnie”.

Znaczenie

W tym miejscu należy podkreślić rosnącą wagę kierunku wschodniego dla Polski i Unii Europejskiej, zarówno na obszarze politycznym, społecz­nym, jak i gospodarczym. Fakt takiego rozumienia „studiów wschod­nich” może mieć wpływ na rolę Polski w Unii Europejskiej, a także wiel­kie znaczenie dla naszego kraju, z uwagi na obecne i rozszerzające się zaangażowanie i możliwości rozwoju kontaktów zwłaszcza gospodar­czych na Wschodzie, ze względu na tradycyjne polskie zainteresowania sprawami wschodnimi, a także stojące przed Polską nowe potrzeby i wyzwania, jak choćby: zaangażowanie Polski w Partnerstwo Wschodnie.

Kierunek dla wybitnych

Studia wschodnie są kierunkiem elitarnym. Ograniczona liczba studentów przyjmo­wanych na studia powoduje, że kształcenie odbywa się w małych grupach o charak­terze seminaryjnym. Wiąże się to z podziałem studentów na 6 specjalizacji regional­nych. Przeciętnie w każdej grupie studiuje od 6 do 10 osób. Podstawą programu jest bezpośredni i zindywidualizowany kontakt studenta z wykładowcą. Najważniejszym we wszystkich specjalizacjach jest wykorzystywanie najnowszej (na ogół obcojęzycznej) literatury przedmiotu (język angielski oraz inne języki regionów). Studenci Studiów Wschodnich otrzymują szeroką ofertę nauczania języków regionów (27 języków w ramach Szkoły Języków Wschodnich UW).

Perspektywy

Studenci Studiów Wschodnich odbywają praktyki w szeregu instytucji, takich jak ambasady i konsulaty odpowiednich regionów, różne media (publiczne i ko­mercyjne) oraz instytucje analityczne (np. OSW), rządowe (zwł. ministerstwa) i pozarządowe (np. Fundacja im. S. Batorego), a także zdobywają praktyczne doświad­czenie poprzez uczestnictwo w objazdach naukowych – corocznie do różnych krajów regionu.

Kształcimy specjalistów zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów. Studia są interdyscyplinarne i łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze, problematyce socjologicznej, narodowościowej, religijnej, etnologicznej i politycznej.

Obecnie Studium oferuje swoim studentom naukę w zakresie aż sześciu specjalizacji (specjalizacje: I. Europa Wschodnia, II. Rosja, III. Azja Środkowa, IV. Kaukaz, V. Europa Środkowa, VI. Bałkany).

Absolwenci studiów wschodnich znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych, biznesie, polityce czy mediach zajmujących się problematyką wschodnią.

 

Co roku ok. 50% słuchaczy Studiów Wschodnich stanowią obcokrajowcy z Europy Środkowej, Wschodniej oraz Azji Środkowej i Kaukazu. Stanowi to najlepszą drogę do pogłębiania wiedzy o regionie i wzbudzania prawdziwej pasji studiowania.

Wybitni specjaliści

Studia organizowane są we współpracy z pracownikami wielu instytutów naukowych i analitycznych oraz instytucji rządowych. W ramach studiów wykładają najwybitniejsi specjaliści zajmujący się problematyką wschodnią w Polsce w instytucjach naukowych, rządowych i analitycznych, a także wybitni specjaliści z Rosji, Europy Zachodniej i USA.

W ramach Studiów Wschodnich w minionych latach prowadzili seminaria i specjalne wykłady także znakomici goście zagraniczni Studium, m.in: prof.:

 • Daniel Beauvois – Sorbona,
 • Norman Davies – Oxford,
 • Miroslav Hroch – Brno,
 • Andrzej Sulima Kamiński – Georgetown,
 • Andrzej Korboński – Los Angeles,
 • Zbigniew Kruszewski – El Paso,
 • John Micgiel – Columbia,
 • Alexiej Miller – Moskwa,
 • Bohdan Osadczuk – Berlin,
 • Emil Pain – Moskwa,
 • Aron Petneki – Budapeszt,
 • Richard Pipes – Harvard,
 • Mykoła Riabczuk – Kijów,
 • Michael Rywkin – CCNY,
 • Tomas Venclova – Yale.

Wykładowcy gościnni obecnie regularnie prowadzą wykłady dla studentów (średnio 2-3 gości w semestrze).

Przy Studiach Wschodnich działa Szkoła Języków Wschodnich (języki b. ZSRR i b. obozu komunistycznego) dająca możliwość poznawania języka regionu.