Program im. Konstantego Kalinowskiego

O Programie  |  Program I  | Program II  |  Program III  |  Dla stypendystów  |  Kontakt

19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, a w związku z tym do masowych aresztów i represji wobec działaczy opozycyjnych.

Program powstał dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz władz polskich uczelni wyższych, 30 marca 2006 roku. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Program Stypendialny nosi imię Konstantego Kalinowskiego (ur. w 1838 r.), powstańca styczniowego, pełnomocnika rządu powstańczego na Wielkie Księstwo Litewskie, straconego w Wilnie (w 1864 r.), zasłużonego dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, którego pamięć cieszy się szczególnym szacunkiem współczesnych Białorusinów.

W ciągu piętnastu lat działalności Programu, w latach 2006-2020, przyjęto 1762 stypendystów, którzy podjęli naukę na 79 uczelniach w całym kraju. Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów niemogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy.

Od 2016 r. funkcjonuje Program II – roczne staże naukowe dla młodych badaczy z Białorusi. Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji.

W związku z sytuacją na Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r. i przewidywanym wzrostem liczby osób represjonowanych, będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, Dyrektor Programu, w porozumieniu z władzami państwowymi i uniwersyteckimi, zdecydował o uruchomieniu Programu III – „Solidarni z Białorusią” – pomoc dla białoruskich studentów i naukowców.

Przyjmowanie aplikacji odbywało się od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Do Programu obejmującego studia stacjonarne, staże naukowe oraz prestiżowe Studium Dyplomatyczne zakwalifikowano łącznie 724 osoby.

Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres bialorus.studium@uw.edu.pl