Stypendia Wschodnie

O Stypendiach Wschodnich  |  Nabór  |  Kontakt

 

Stypendia WschodnieWiosną 2001 roku Studium Europy Wschodniej UW rozpoczęło konkurs na 25 Stypendiów dla odbycia „Specjalistycznych Studiów Wschodnich UW”, dwuletnich studiów magisterskich w latach akad. 2001/2002 i 2002/2003 przez kandydatów z krajów b. ZSRR i b. obozu komunistycznego.

Sam konkurs i możliwość odbycia takich studiów w Polsce wzbudziły ogromne zainteresowanie w krajach regionu. Wielkie wrażenie wywołał sam fakt stworzenia tego typu możliwości i jest obserwowany jako dowód i jeden z przykładów zaangażowania Polski w kształtowanie przyszłości regionu.

Celem utworzenia „Stypendiów Wschodnich”, pochodzących z funduszy budżetowych RP, jest to aby Studia Wschodnie mogły służyć nie tylko kształceniu nowych młodych, dobrze przygotowanych kadr polskich specjalistów „od spraw wschodnich”. Równie ważnym celem staje się to, aby Studia Wschodnie mogły kształcić także młodych specjalistów z innych krajów, zwłaszcza krajów ościennych i aby wspólnie, Polacy i ich koledzy, mogli tu w Warszawie studiować zagadnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu.

Do dotychczasowych konkursów zgłosiło się łącznie prawie 1000 kandydatów z 22 krajów.  Studium gości lub gościło łącznie 250 stypendystów, którzy otrzymali stypendia w naszych konkursach z lat 2001–2012 z: Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Słowacji, Tadżykistanu, Turcji,  Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier.

Pierwsi stypendyści "Studiów Wschodnich" 2001 r.
Pierwsi stypendyści “Studiów Wschodnich” z prof. Tadeuszem Świętochowskim, 2001 r.

Od kandydatów ubiegających się o stypendium na studia oczekuje się:

– wiek do 30 lat

– ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju (dyplom magistra lub specjalisty).

– dobrej, ogólnej orientacji w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w. i zagadnień  współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.

– znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.

Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach:

a) Europa Wschodnia,

b) Rosja,

c) Kaukaz,

d) Azja Środkowa,

e) Europa Środkowa,

f) Bałkany.

W ramach “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy  Wschodniej) oraz duże grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA w ramach stałej katedry “University of Warsaw-Fulbright Distinguished Chair in  East European Studies”.