Obóz

O czasopismie | Wydania | Najnowszy numer

OBOZ LOGO

Półrocznik

Nr ISSN: 1230-0314

Wydawca: Studium Europy Wschodniej UW

 

Zobacz stronę “OBOZU”

 

Czasopismo „Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”, założone w 1981 r. (Jerzy Targalski, Andrzej Ananicz, Kazimierz Stembrowicz, Wojciech Maziarski, Marek Pernal, Jan Malicki i in.) do 1989 r. ukazywało się w podziemiu, wydano 19 numerów.

Nowa edycja czasopisma wydawana jest w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego od roku 1991. Tradycyjnie „Obóz” obejmował problematykę narodów obozu komunistycznego. Dziś na jego łamach ukazują się artykuły znawców problematyki Europy Środkowej, często jednocześnie wykładowców Studium Europy Wschodniej. Do tej pory ukazały się 53 zeszyty. Językami czasopisma są polski i angielski. Obecny skład Redakcji:

 

OBOZ OKŁRedakcja:

Anton Saifullayeu

Absolwent studiów historycznych na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (2010) oraz specjalistycznych studiów wschodnich w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Od 2013 roku doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar badań naukowych: mitologia historyczna, teoria postkolonialna, filozofia historii, nacjonalizm środkowoeuropejski, Słowiańszczyzna wschodnioeuropejska.

 

antosaif@gmail.com

 

Michał Piekarski  (konsultacja redakcyjna/korekta)

 

 

Kontakt do redakcji – oboz.studium@uw.edu.pl

 

Rada naukowa czasopisma „Obóz”

– prof. Damir Agičić (Uniwersytet w Zagrzebiu)

– dr Ihar Babkou (Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

– prof. Břetislav Dančák (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

– dr Rigiels Halili (Uniwersytet Warszawski)

– prof. Eriks Jekabsons (Uniwersytet Łotewski w Rydze)

– dr h.c. Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski)

– dr Juraj Marušiak (Słowacka Akademia Nauk)

– doc. dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)

– dr Wasyl Rasewicz  (Akademia Nauk Ukrainy)

 

DLA AUTORÓW

Wymogi formalne publikacji w czasopiśmie „Obóz”

1.Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy lub naukowo-publicystyczny i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu.

2.Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.

3.Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie „Obóz” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

4.Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: oboz.studium@uw.edu.pl (w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst musi mieć w

środku śródtytuły, przypisy literaturowe dolne, rysunki i tablice są dozwolone.

5.Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej czasopisma procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około dwóch miesięcy od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się do 10 miesięcy – zależnie od działu i kolejki tekstów oczekujących na publikację.

6.Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.

7.Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie streszczenia tekstu (ok. pół strony).

8.Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.

9.W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.

10.Redakcja zobowiązuje Autorów do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów

11.Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

12.Każdy z autorów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w sprawie ghostwriting i guestauthorship.

 

Redakcja czasopisma „Obóz” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guestauthorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(źródło: http://pbn.nauka.gov.pl)

oświadczenie autora – proszę kliknąć tutaj

 

DLA RECENZENTÓW

Procedura recenzowania artykułów dla czasopisma „Obóz”

1.Każda publikacja powinna zostać oceniona przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji

2.Każdy z recenzentów proszony będzie o podpisanie deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, tj. o niewystępowaniu między recenzentem a autorem bezpośrednich relacji rodzinnych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3.Recenzja powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej i powinna zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

4.Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła naukowe.

5.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub zeszytów czasopisma nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów – proszę kliknąć tutaj