Pro Georgia

LOGO PG 20mm - KopiaRocznik

„Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”

Nr ISSN 1230-1604

Wydawca: Studium Europy Wschodniej

 

Archiwalne wydania “Pro Georgia”

 

Ukazujący się od 1991 roku rocznik „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” w ciągu dwudziestu siedmiu lat swojej działalności stał się jednym z najpoważniejszych, a także jednym z nielicznych pism naukowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce kartwelologicznej (gruzińskiej) i kaukaskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Studia takie, głównie o profilu historycznym i literaturoznawczym, wcześniej rzadko były podejmowane w polskich instytucjach naukowych zwłaszcza na uniwersytetach.

Pismo ma już ogromne zasługi i to w wielu dziedzinach, szczególnie prezentacji badań nad historią i kulturą Kaukazu. Łączy ono, z jednej strony, przedstawicieli różnych dyscyplin i specjalności skupionych wokół problematyki kartwelologicznej i kaukaskiej, z drugiej jest obecnie najbardziej znanym i uznanym forum wymiany myśli i prezentacji badań dla uczonych nie tylko polskich, ale także zagranicznych. Swoje teksty w „Pro Georgia” zamieszczają historycy, historycy sztuki i literatury, językoznawczy, etnolodzy.

Opublikowano już 25 tomów. „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” jest obecnie klasycznym wydawnictwem, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Zamieszczone w nim studia są już opracowaniami klasycznymi, stanowiącymi punkt odniesienia dla każdego poważnego kartwelologa – stanowią kanon lektur dla wszystkich poważnych monografii i opracowań. 

Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” stanowi trwały dorobek polskiej myśli humanistycznej, nawiązując do najlepszych tradycji reprezentowanych przez dawne polskie piśmiennictwo naukowe.

 

Komitet redakcyjny czasopisma “Pro Georgia”

dr David Kolbaia – redaktor naczelny

prof. Wojciech Materski

dr Henryk Paprocki

Jan Malicki, dr h.c.

Sophio Jvania – sekretarz redakcji

Kontakt do redakcji – d.kolbaia@uw.edu.pl

Dystrybucja – wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

 

Adres redakcji:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytet Warszawski

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, klatka C, pok. C10

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Rada naukowa czasopisma „Pro Georgia”

Zaza Alexidze – National Center of Manuscripts, Tbilisi

Alejandro Barral-Iglesias – Cathedral Museum Santiago de Compostela

Jan Braun – University of Warsaw

Metropolitan Andrew (Gvazava) – Samtavisi and Gori Eparchy

Gocha Japaridze – Tbilisi State University

Stanisław Liszewski – University of Lodz

Mariam Lordkipanidze – Tbilisi State University

Guram Lordkipanidze – Tbilisi State University

Marek Mądzik – Maria Curie-Skłodowska University, Lublin

Tamila Mgaloblishvili – National Center of Manuscripts, Tbilisi

Lech Mróz – University of Warsaw

Bernard Outtier – University of Geneve

Andrzej Pisowicz – Jagiellonian Iniversuty, Krakow

Annegret Plontke-Luening – Fredrich Schiller University, Jena

Tadeusz Świętochowski – Columbia University, New York

Sophia Vashalomidze – Martin Luther University, Halle-Wittenberg

Andrzej Woźniak – Polish Academy of Sciences, Warsaw

 

DLA AUTORÓW

Wymogi formalne publikacji – proszę kliknąć tutaj

Informacja w kwestii ghostwriting:

Redakcja czasopisma „Pro Georgia” przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guestauthorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(źródło: http://pbn.nauka.gov.pl)

oświadczenie autora – proszę kliknąć tutaj

 

DLA RECENZENTÓW

Procedura recenzowania artykułów dla czasopisma „Pro Georgia”

1. Każda publikacja powinna zostać oceniona przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji

2. Każdy z recenzentów proszony będzie o podpisanie deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, tj. o niewystępowaniu między recenzentem a autorem bezpośrednich relacji rodzinnych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Recenzja powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej i powinna zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła naukowe.

5.  Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub zeszytów czasopisma nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów – proszę kliknąć tutaj

 

Recenzenci czasopisma „Pro Georgia” w 2015 r.

– Bernard Outtier, Professor, C.N.R.S. Paris

– Darejan Tvaltvadze, Professor, Tbilisi State University

– Irakli Paghava, Ilia State University, Tbilisi

– Mariam Chkhartishvili, Professor, Tbilisi State University

– Gocha Japaridze, Professor, Tbilisi State University

– Sophia Vashalomidze, Professor, Martin-Luther-University, Halle-Wittenberg