Program KK-III

W związku z obecną sytuacją na Białorusi i znaczącym wzrostem liczby osób represjonowanych, będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, Dyrektor Programu, w porozumieniu z władzami państwowymi i uniwersyteckimi, zdecydował o uruchomieniu Programu KK III pod nazwą:

Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego III – Solidarni z Białorusią – pomoc dla białoruskich studentów i naukowców w 2020 r.

(studia w różnych uczelniach w całej Polsce). Przyjmowanie aplikacji będzie odbywało się od 31 sierpnia 2020 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Uczestnikami KK – III mogą być wyłącznie obywatele białoruscy, co do których po 9 sierpnia 2020 r. z przyczyn politycznych, na skutek działań władz Białorusi zaistniała jedna z okoliczności:

  1. zostali zatrzymani, aresztowani, pobici, torturowani;
  2. zostali zwolnieni z pracy;
  3. byli poddani presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem). Stypendium podczas kursu wynosi 1250,- zł.

Po ukończeniu kursu języka polskiego lub potwierdzeniu jego znajomości kandydaci będą musieli zrekrutować się na studia na wybranej przez siebie uczelni.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Projekt współfinansowany w ramach współpracy rozwojowej Polska Pomoc 


 

У сувязі с бягучай сітуацыяй у Беларусі і значным павелічэннем колькасці рэпрэсаваных, якія з’яўляюцца статутовымі адрасатамі стыпендыяльнай праграмы ўрада Рэспублікі Польшча імя Кастуся Каліноўскага, дырэктар праграмы, параіўшыся з дзяржаўнымі і ўніверсітэцкімі ўладамі, прыняў рашэнне аб запуску праграмы KK – III (навучанне ў розных універсітэтах па ўсёй Польшчы). Заяўкі будуць прымацца з 31 жніўня 2020 года на пастаяннай аснове, пакуль ліміт месцаў не будзе скончаны.

Удзельнікамі КК – III могуць быць толькі грамадзяне Беларусі, да якіх пасля 9 жніўня 2020 г. па палітычных матывах у выніку дзеянняў беларускіх уладаў адносіцца адна з наступных акалічнасцей:

1) іх затрымлівалі, арыштоўвалі, збівалі, катавалі;

2) іх звольнілі з працы;

3) падвяргаліся эканамічнаму ці псіхалагічнаму ціску, які зрабіў немагчымым працягваць сваю адукацыю альбо працу ў Беларусі.

Веданне польскай мовы не з’яўляецца ўмовай атрымання стыпендыі. Стыпендыяльная праграма ўрада Рэспублікі Польшча імя Кастуся Каліноўскага плануе накіраваць усіх асобаў, якія прыяжджяюць, на гадавы курс польскай мовы (акрамя тых, хто валодае мовай і можа пацвердзіць гэта адпаведным сертыфікатам), перш чым пачаць навучанне. Стыпендыя падчас курса складае 1250 злотых.

Пасля заканчэння курса польскай мовы альбо пацверджання яе ведання кандыдаты павінны будуць паступіць на навучанне ва ўніверсітэце па свайму выбару.

Студэнты будуць атрымліваць штомесячную стыпендыю ў памеры 1250 злотых для навучання на бакалаўрыяце (1-3-ы год навучання на адзінай пяцігадовай праграме) і 1500 злотых на навучанне на магістратуры (4-ы і 5-ты год на адзінай пяцігадовай праграме). Стыпендыя выплачваецца толькі падчас навучання ў Польшчы.