Warsaw East European Review

WEER_logo

Rocznik

„Warsaw East European Review”

Nr ISSN 2299-2421

Wydawca: Studium Europy Wschodniej

Odwiedź stronę “Warsaw East European Conference”, na której znaleźć można archiwalne numery Warsaw East European Review

Warsaw East European Review (WEEReview) przedstawia artykuły poświęcone polityce, historii, gospodarce, kwestiom kulturowym i językowym świata postkomunistycznego.

The WEEReview publikuje najlepsze referaty zaprezentowane na corocznej Warszawskiej Konferencji Wschodnioeuropejskiej, która gromadzi badaczy z regionu (państwa post-sowieckie, Europa Środkowo-Wschodnia, państwa bałkańskie, Turcja), a także tych z innych regionów (Europa Zachodnia, USA, Australia, Kanada). Obecny numer WEEReview prezentuje referaty z ostatnich konferencji. W czasopiśmie zostały one podzielone zgodnie z kluczem geograficznym na następujące regiony: Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja, Kaukaz Południowy, Turcja i Azja Środkowa.

Najnowszy numer już dostępny!
Zapraszamy do lektury za pośrednictwem serwisu Issuu

 

Publikacja ukazała się dzięki realizacji Zadania Publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2020 – nowy wymiar”

 

Redakcja czasopisma “Warsaw East European Review”

dr John S. Micgiel – redaktor naczelny

prof. Paweł Kowal – zastępca redaktora naczelnego

Kontakt do redakcji – weer.studium@uw.edu.pl

Adres redakcji:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytet Warszawski

u. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Komitet redakcyjny czasopisma “Warsaw East European Review”

Jan Malicki, dr h.c.

prof. Leszek Zasztowt

prof. Andrzej Żbikowski

Dystrybucja – wydawnictwa.studium@uw.edu.pl

Rada naukowa czasopisma “Warsaw East European Review”

Egidijus Aleksandravicius – Vytautas Magnus University

Stefano Bianchini – University of Bologna

Mirslav Hroch – Charles University

Yaroslav Hrytsak – Ukrainian Catholic University

Andreas Kappeler – University of Vienna

Zbigniew Kruszewski – University of Taxas, El Paso

Jan Kubik – Rutgers University

Alexey Miller – Russian Academy of Sciences

Vladimer Papava – Tbilisi State University

Richard Pipes – Harvard University

Mykola Riabchuk – Kyiv-Mohyla Academy

Alexander Rondeli (zm. 2015) – Georgian Foundation for Strategic and International Studies

John Micgiel – Columbia University

Barbara Tornquist-Plewa – Lund University

Theodore Weeks – Southern Illinois University

DLA AUTORÓW

Wymogi formalne publikacji – proszę kliknąć tutaj

Informacja w kwestii ghostwriting:

Redakcja czasopisma Warsaw East European Review przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ochrony przed ghostwriting i guestauthorship.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guestauthorship” („honoraryauthorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. (źródło: http://pbn.nauka.gov.pl)

oświadczenie autora – proszę kliknąć tutaj

DLA RECENZENTÓW

Procedura recenzowania artykułów dla czasopisma Warsaw East European Review

1. Każda publikacja powinna zostać oceniona przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Każdy z recenzentów proszony będzie o podpisanie deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, tj. o niewystępowaniu między recenzentem a autorem bezpośrednich relacji rodzinnych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Recenzja powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej i powinna zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła naukowe.

5.  Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub zeszytów czasopisma nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów – proszę kliknąć tutaj

Recenzenci czasopisma “Warsaw East European Review”.

Mykoła Riabchuk

Antoni Kamiński

Katarzyna Żukrowska

Ludwika Włodek

Witold Rodkiewicz

Radzisława Gortat

Roman Szul

Andrzej Żbikowski

Joanna Kurczewska

Andrzej Szeptycki

Leszek Zasztowt

Mariusz Maszkiewicz

Ruben Mehrabian

Stefano Bianchini