Ważna informacja – lista przedmiotów prowadzonych zdalnie w Studium Europy Wschodniej

Lista przedmiotów prowadzonych zdalnie w Studium Europy Wschodniej

Mgr Adam Balcer

1. Historia kultury Europy Środkowej i Bałkanów – konwersatorium

2. Historia Europy Środkowej i Bałkanów w XX w. – ćwiczenia

3. Transformacja ustrojowa i systemy polityczne w regionie (Bałkany) – konwersatorium

4. Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu (Bałkany) – konwersatorium

Mgr Andrzej Buczyński

1. Wiedza o społeczeństwach obszaru postkomunistycznego – konwersatorium

Dr Irena Bilińska

1. Czechosłowaccy dysydenci – wykład

2. Historia Europy Środkowej i Bałkanów – wykład

3. Język słowacki – poziom podstawowy – lektorat

4. Wstęp do nauk o kulturze – konwersatorium

Dr Andrei Charniakievich

1. Pomiędzy Polską a Rosją – Białoruś jako przestrzeń walki geopolitycznej – wykład

Nadzieja Dejneka

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego A2

Dmitri Dolmatov

1. Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego B1

2. Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego C1

Dr Marek Gołkowski

1. Seminaria dla stypendystów KK

2. Translatorium dla stypendystów KK

Dr Rigels Halili

1. Proseminarium specjalizacyjne

2. Rozpad Jugosławii – przyczyny, przebieg, konsekwencje – wykład

3. Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu (Bałkany) – konwersatorium

Dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. UW

1. Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu cz. 2 (Europa Wschodnia) – konwersatorium

Dr Stepan Ivanyk

1. Wybrane zagadnienia filozofii

Dr hab. Kazimierz Jurczak, prof. UJ

1. Seminarium magisterskie

2. Współczesna kultura i życie intelektualne regionu (Europa Środkowa) – konwersatorium

Dr Shahla Kazimova

1. Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu cz. 2 (Kaukaz) – konwersatorium

Dr David Kolbaia

1. Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 roku – wykład

2. Państwa i narody Kaukazu – historia i kultura – wykład

3. Seminarium licencjackie

4. Seminarium magisterskie

5. Zagadnienia wyznaniowe i narodowościowe (Kaukaz i Azja Środkowa) – konwersatorium

6. Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim – wykład

Mgr Inga Kotańska

1. Łacina dla początkujących – ćwiczenia

2. Lektorat języka łacińskiego – ćwiczenia

3. Łacina od podstaw – ćwiczenia

4. Łacina od podstaw – kontynuacja

5. Praktyczna nauka języka łacińskiego – ćwiczenia

Dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN

1. Historia i geografia społeczno-gospodarcza obszaru postkomunistycznego – konwersatorium

2. Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej – wykład

3. Zagadnienia wyznaniowe i narodowościowe regionu (Europa Środkowa) – konwersatorium

4. Zagadnienia wyznaniowe i narodowościowe regionu (Rosja) – konwersatorium

Natalia Krenska

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego C1

Prof. Aliaksandr Krautsevich

1. Białoruś między Europą a Rosją. Problem wyboru cywilizacyjnego – wykład

2. Europa i Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej – wykład

Dr hab. Henryk Litwin

1. Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (Europa Wschodnia)

Dr hab. Hubert Łaszkiewicz

1. Proseminarium specjalizacyjne

2. Rosyjskie kino historyczne XX i XXI wiek – wykład

3. Seminarium magisterskie

4. Vilnius/Vilno – one City, many Histories – wykład

Dr Dariusz Maciak

1. Warsztat pracy naukowej

2. Seminarium licencjackie

Dariusz Marciński

1. Warsztaty tłumaczeniowe, teksty specjalistyczne – język angielski

Prof. John Micgiel

1. Contemporary Study of the Former Soviet Bloc in the US – wykład

2. The making of US Foreign Policy: From Reagan to Trump – wykład

Dr Jerzy Marek Nowakowski

1. Polityka polityka wschodnia XX i XXI w. – wykład

2. Współpraca gospodarcza Polski ze Wschodem. Praktyka Biznesu na Wschodzie – wykład (studia podyplomowe)

3. Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (Kaukaz) – konwersatorium

Dr Marek Radziwon

1. Teoria stosunków międzynarodowych – wykład

2. Totalitaryzm w ZSRR – życie łagrowe, życie codzienne. Świadectwa doświadczeń indywidualnych (wspomnienia, dzienniki, listy) – wykład

3. Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu (Rosja) – konwersatorium

Dr Witold Rodkiewicz

1. Historia Rosji i Europy Wschodniej do 1917 r. – ćwiczenia

2. Russia’s Relations with the Post Soviet Tsates. Main Tendencies and Problems (1991-2017) – wykład

Dr hab. Svitlana Romaniuk

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego B2

2. Warsztaty tłumaczeniowe, teksty specjalistyczne – język rosyjski

Doc. dr Wiktor Ross

1. Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (Rosja) – konwersatorium

2. Wstęp do politologii – wykład

Dr hab. Henadz Sahanovich

1. Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego a polityka pamięci krajów Europy Środkowo-Wschodniej – wykład

2. Od Rusi Kijowskiej do nowoczesnych narodów wschodniosłowiańskich – wykład

3. Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu (Europa Wschodnia) – konwersatorium

Dr Anton Saifullayeu

1. Wstęp do politologii – ćwiczenia

2. Zagadnienia wyznaniowe – konwersatorium

Dr Henadzi Semianchuk

1. Homo Sovieticus – portret antropologiczny – wykład

2. Między Bugiem a Niemnem. Kształtowanie pogranicza wielokulturowego – wykład

Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN

1. Polacy na Białorusi w XIX i XX w. Przyczynek do dziejów Polaków na Wschodzie – wykład

Dr Ina Sorkina

1. Miasteczka Białorusi jako przejaw fenomenu wielokulturowości od XVIII do II wojny światowej – wykład

Dr Siarhei Tokts

1. Anatomia autorytarnej władzy: klasa rządząca na Białorusi – wykład

Dr hab. Andrei Vardomatski

1. Public Opinion in Post-Totalitarian Countries – wykład

2. Sociology of media – wykład

Oksana Velyka

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego B2

Dr Ludwika Włodek

1. Narody na Pograniczu na przykładzie Spisza – wykład

2. Sytuacja kobiet w Iranie, Afganistanie i Azji Środkowej – wykład

3. Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (Kaukaz i Azja Środkowa) – konwersatorium

4. Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu (Kaukaz i Azja Środkowa) – konwersatorium

Dr Kazimierz Wóycicki

1. Transformacja ustrojowa po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (Europa Środkowa) – konwersatorium

Prof. Leszek Zasztowt

1. Historia Rosji i Europy Wschodniej do 1917 r. – wykład

2. Rosyjska obyczajowość w świetle internetowych materiałów audiowizualnych. Kultura popularna a kultura wysoka w Federacji Rosyjskiej – wykład

Prof. Andrzej Żbikowski

1. Karski czy Pilecki – bohaterzy polskiej wyobraźni – wykład

2. Proseminarium specjalizacyjne

3. Seminarium magisterskie

Lista przedmiotów prowadzonych w ramach Podyplomowych Studiów Wschodnich

Dr Rigels Halili
Przemiany w Europie Wschodniej po 1991 r. (cz. II 2000-2014)

Dr hab. Agnieszka Legucka
Geopolityka

Dr Piotr Marciniak
Przemiany Rosji po 1991 r. (cz. II 2000-2014)

Marek Menkiszak
Warsztat Analityczny Badań Wschodu


Dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN
Seminarium dyplomowe