O Studiach  Program  |  Plan zajęć

 

błażenny3-letnie, licencjackie “Studia Wschodnie” dla osób interesujących się szeroko pojmowanym wschodem.

„Studia Wschodnie” są odzwierciedleniem światowych tenden­cji, z powodzeniem realizowanych już przez przodujące uni­wersytety europejskie i amerykańskie, w tworzeniu tzw. stu­diów regionalnych (area studies). Jest to nowe wcielenie ducha głębokiego humanizmu ze względu na interdyscyplinarność, wszechstronność i

wielopoziomowość z pasją przekazywaną przez wybitnych specjalistów – badaczy i praktyków wszystkich dziedzin, których wypadkową są właśnie „Studia Wschodnie”.

W tym miejscu należy podkreślić rosnącą wagę kierunku wschodniego dla Polski i Unii Europejskiej, zarówno na obszarze politycznym, społecz­nym, jak i gospodarczym. Fakt takiego rozumienia „studiów wschod­nich” może mieć wpływ na rolę Polski w Unii Europejskiej, a także wiel­kie znaczenie dla naszego kraju, z uwagi na obecne i rozszerzające się zaangażowanie i możliwości rozwoju kontaktów zwłaszcza gospodar­czych na Wschodzie, ze względu na tradycyjne polskie zainteresowania sprawami wschodnimi, a także stojącediscover_central_asia przed Polską nowe potrzeby i wyzwania.

Kształcimy specjalistów zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów.Studia przygotowują do pracy w dziedzinach związanych z tą częścią świata – dyplomacji, dziennikarstwie, polityce, działalności pozarządowej, nauce.

Studia są interdyscyplinarne i łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze, problematyce socjologicznej, narodowościowej, religijnej, etnologicznej i politycznej.

Dowiedz się więcej o:    PROGRAMIE     i    PLANIE ZAJĘĆ.