Program stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego KK – III „Solidarni z Białorusią 2020”

25-09-20 Promocja 0 comment

W związku z obecną sytuacją na Białorusi i znaczącym wzrostem liczby osób represjonowanych,   będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, Dyrektor Programu, w porozumieniu z władzami państwowymi i uniwersyteckimi, zdecydował o uruchomieniu Programu KK III (studia w różnych uczelniach w całej Polsce). Przyjmowanie aplikacji będzie odbywało się od 31 sierpnia 2020 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Uczestnikami KK – III mogą być wyłącznie obywatele białoruscy, co do których po 9 sierpnia 2020 r. z przyczyn politycznych, na skutek działań władz Białorusi zaistniała jedna z okoliczności:

  1.  zostali zatrzymani, aresztowani, pobici, torturowani;
  2.  zostali zwolnieni z pracy;
  3.  byli poddani presji ekonomicznej lub psychicznej uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem). Stypendium podczas kursu wynosi 1250,- zł.

Po ukończeniu kursu języka polskiego lub potwierdzeniu jego znajomości kandydaci będą musieli zrekrutować się na studia na wybranej przez siebie uczelni.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji:

  1. Wypełniony kwestionariusz „Kandydata Programu” (Word, PDF);
  2. Podanie o przyjęcie do Programu Stypendialnego (Word, PDF);
  3. Dokumenty ukończenia szkoły średniej (matura/atestat w tłumaczeniu na język polski lub z apostille);
  4. Skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi w transliteracji łacińskiej;
  5. Wszelkie dokumenty świadczące o represjach;
  6. Inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą być istotne dla decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie kompletu dokumentów, najlepiej w formie skanów w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej Biura Programu: bialorus.studium@uw.edu.pl