Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW

01-11-17 Promocja 0 comment

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018 będzie prowadzone poprzez platformę internetową Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Program szkolenia oraz test będzie dostępny  na platformie COME w terminie 06 listopada 2017 do 09  lutego 2018 r. Termin poprawkowy od 02 marca 2018 do 08 marca 2018. Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Szkolenie zakończy się egzaminem testowym ( 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

 

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na innej uczelni wyżej lub innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego niż obecny, będą miały przepisane zaliczenie. Zaliczenie nie może być starsze niż z roku akademickiego 2013/2014. Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub innej uczelni powinien poinformować Sekretariat ds. studenckich SEW lub p. Dorotę Olejarkę w Inspektoracie BHP i OP.

 

Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia ( nie starsze niż z roku akademickiego 213/2014) nie maja obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem platformy COME.

 

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku nie zaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 01 września 2018 do 15 września 2018 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł. ( załącznik nr 31 zarządzenia nr 32 Rektora UW z dnia  31 marca 2017 r . w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących  obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018). Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek wygenerowany w USOS. Dowód wpłaty należy przesłać P. Dorocie Olejarce celem wpisania zaliczenia do USOS.